Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến Số Một Việt Nam

247, Núi Thành, Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Dự án của Công Ty TNHH Đất Kinh Tuyến Số Một